/athena/montesquieu/mon_lp.html -> /athena/montesquieu/montesquieu-lettres-persanes.html

/athena/montesquieu/mon_lp_frame0.html ->/athena/montesquieu/montesquieu-lettres-persanes.html